Terms and Conditions

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) a ROSÉ Hangszerjavító és Kereskedelmi Kft. (1065 Budapest Hajós u. 9., telefon: (1) 353-3020, fax: (1) 269-5981, email: info@roseaukcio.hu, adószám:10429965-2-42, cégjegyzékszám:Cg. 01-09-070856, továbbiakban: Üzemeltető vagy Rosé Kft.) által a http://www.roseaukcio.hu domain alatt üzemeltetett Rosé Online Hangszer Aukció (továbbiakban: Szolgáltatás vagy Weboldal) keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybe vételének feltételeit tartalmazza, és annak tartalma kötelező mind az Üzemeltetőre, mind a Szolgáltatás bármely elemének regisztrált igénybe vevőjére (továbbiakban: Licitáló) nézve.
 2. Nem regisztrált igénybe vevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő aktivitására rendelkezést tartalmaz.
 3. Amennyiben a Licitáló, illetve a Látogató (együttesen: Felhasználó) a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.
 4. A létrejövő Szerződések, valamint az aukciók lezárásaként létrejövő adásvételi szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Üzemeltető nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.
 5. Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva a nyitó oldalon vagy e-mailben tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének használatával a Felhasználó elfogadja a Szerződés módosítását. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: Az aukció folyamatának leírása, stb.), valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 6. Az ügyfélszolgálat elérhetősége:

1065 Budapest Hajós u. 9., telefon: 06(1) 353-3020

hétfőtől-csütörtökig: 9:30-12:00 és 13:00-17:00,  péntek: 9:30-14:00

email: info@roseaukcio.hu

Az aukcióra bocsátott tárgyakkal kapcsolatosan információ kérhető a Weboldal keretén belül kialakított „Kérdezzen az eladótól” menüpont használatával.

Jogérvényesítés lehetséges: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7., Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Telefonszám: +36 30 940 7039, +36 1 328 0185, Telefax: +36 1 411 0116

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefonszám: +36 1 488 21 31, Telefax: +36 1 488 21 86

 1. Regisztráció

A Szolgáltatás keretén belül a Üzemeltető meghatározott időszakokban (továbbiakban: Árverési terminus vagy Terminus) online árveréseket (továbbiakban: Aukció) indít. Aukción érvényes licitet csak az a regisztrált igénybe vevő tehet, aki:

a) cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy;

b) 14. életévét betöltött kiskorú, aki a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;

c) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére,

azonban Üzemeltető kizárólagos jogot formál bármely Felhasználó regisztrációjának megtagadására, továbbá fenntartja a jogot új licitálók regisztrációjának megtagadására az adott Aukció lejárta előtti 24 órában.

A regisztrációk csak az adott Terminusban érvényesek, a Terminus lezárultát követően a regisztrációk törlésre kerülnek.

7.1    A regisztráció során amennyiben az adatok nem, vagy nem megfelelő formátumban kerülnek megadásra, vagy olyan e-mail cím vagy felhasználó név megadása történt, amellyel az adott Terminusban regisztráció már létezik, úgy a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció létrejöttéhez a regisztráció 48 órán belül történő aktiválása szükséges a megadott e-mail címre küldött megerősítő kóddal. A regisztrációs folyamat befejezését követően létrejön a Licitáló profilja, amely regisztrációs adatainak valóságnak megfelelő aktualizálását, a Weboldalon történő eligazodását, valamint aktivitásáról történő tájékozódását segíti.

7.2    A Felhasználó a regisztráció során a regisztrációs íven, majd a Licitáló a későbbiekben a profiljában mindenkor köteles pontos, megfelelő, hiánytalan és valós adatokat szerepeltetni, amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles profiljában azt rögzíteni. A regisztráció során megadott e-mail cím megváltoztatása csak az ügyfélszolgálton kezdeményezhető. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a megadott adatok nem valósak, a Licitáló ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Licitáló hozzáférését korlátozni, vagy regisztrációját törölni.

7.3    Licitáló tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet. A Üzemeltető kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Vásárló jelen szerződésbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a profilt.

7.4    Amennyiben a Licitáló elfelejtette jelszavát, a belépés oldalon található Elfelejtett jelszó linkre kattintva az általa korábban megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található automatikusan generált jelszóval beléphet a profiljába, és megadhatja új jelszavát.

7.5    Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződés megsértése miatt törölt regisztráció esetén, ugyanazon Felhasználó újabb regisztrációja esetén a szerződéskötéstől elzárkózzon.

7.6    A Licitáló csak abban az esetben törölheti regisztrációját, ha a törlés időpontjában nem köti őt korábban tett érvényes licit, azaz nincs érvényes ajánlati kötöttség a felhasználó nevéhez kapcsolódóan.

7.7    Az Üzemeltető a megadott e-mail címre reklámmentes rendszerüzeneteket küld a Licitáló Weboldal-aktivitásához kapcsolódó eseményekről. A rendszerüzenetekről leiratkozni kizárólag a regisztráció törlésével lehet.

 

 1. Aukció, licitálás, minimál ár, árverési jutalék, megtekintés

Az „Aukció menete” menüpontban részletesen tájékoztatás található az Aukció folyamatáról. Az ott elérhető dokumentum a jelen szerződés szerves részét képezi.

8.1    Az Aukció tartama a licitálás lehetőségének megnyíltától annak lezárásáig tart. A lezárás várható időpontját az Üzemeltető az Aukció kiírásakor jelzi, azonban az Aukció időtartama automatikusan meghosszabbodhat.

8.2    A liciteket minden esetben magyar forintban (HUF) kell megtenni. Az értékesítést megelőzően meghatározott, ún. becsült érték alatt kezdődnek minden licittárgy esetében. A licitlépcső mértéke a licittárgy becsült értékétől függően kötött.

8.3    A Licitáló a távoli licit szolgáltatás segítségével meghatározhatja azt a licitplafont, ameddig más licitek beérkezése esetén a saját licitét automatikusan emelni kívánja.

8.4    A Licitáló az általa tett licithez az adott Aukció lezárultáig, azaz a licitálásra nyitva álló határidő végéig a Polgári Törvénykönyv 211. §-a értelmében kötve van.  Az ajánlati kötöttség időtartama tehát az adott Aukció időtartamával egyezik meg, az adásvétel azonban csak akkor jön létre, amikor a Üzemeltető e-mailben történő visszaigazolással elfogadja a legmagasabb licitajánlatot. A Licitáló az ajánlati kötöttségét nem zárhatja ki. Licitek visszavonásához minden esetben a Rosé Kft. előzetes írásos engedélye szükséges. Az Üzemeltető fenntartja kizárólagos jogát bármely licit megtagadására.

8.5    A licittárgy mellett feltüntetett minimál ár alatt a licittárgy értékesítése csak kivételes esetben, a Rosé Kft. egyedi döntése alapján történhet meg. Amennyiben a beérkező legmagasabb licit összege nem éri el a licittárgy mellett feltüntetett minimál árat, az Üzemeltetőnek jogában áll az Aukciót érvényteleníteni, mely esetben a Licitálókat nem terheli a továbbiakban az ajánlati kötöttség. Az Aukció törléséről az Üzemeltető e-mail értesíti az érintett Licitálókat.

8.6    A licittárgyak megtekintésére és kipróbálására az Aukció időtartama alatt van lehetőség az Üzemeltető fenti címén előre egyeztetett időpontban. Időpont egyeztetésre  a Weboldal „Időpont foglalás” menüpontjában és telefonon van lehetőség legalább 24 órával a tervezett megtekintési időpontot megelőzően.

8.7    Amennyiben jogszabályba vagy jelen Szerződésbe ütköző magatartás miatt a Üzemeltető az Aukció lezárását megelőzően a legmagasabb licitösszeget ajánló Licitáló regisztrációját törli vagy felfüggeszti, úgy az adott Licitáló valamennyi licitje érvényét veszti, és a sorban mögötte álló licitek úgy minősülnek, mintha a törölt Licitáló licitjei soha nem kerültek volna rögzítésre.

8.8    A legmagasabb licitet tevő, azaz a leütési árat meghatározó, nyertes Licitáló a leütési ár 10%-ával megegyező árverési jutalékot köteles megfizetni a Rosé Kft.-nek a leütési ár megfizetésével egyidőben. Az árverési jutalék értéke magában foglalja az árverési jutalékot terhelő általános forgalmi adót.  Az aktuális licit árverési prémiummal növelt összege, azaz a nyertesség esetén fizetendő végösszeg az aukció ideje alatt az adott licittárgy mellett folyamatosan megjelenik.

8.9    A nyertes Licitáló a licittárgy átvételére a nyertességéről tájékoztató rendszerüzenetben megküldött egyedi azonosító kód megadásával válik jogosulttá.

8.10Az Üzemeltető az általa valamely szempontból figyelemre érdemesnek tartott licittárgyakat „Ajánlott termék” jelzéssel látja el, ez azonban csupán az Üzemeltető önálló, szubjektív véleményét tükröző értékítélet.

 

 1. Vásárlás, szavatosság

9.1    A nyertes Licitálót az Üzemeltető e-mailben és lehetőség szerint telefonon is értesíti nyertességéről, valamint felhasználó neve a Weboldalon a licittárgy mellett megjelenik. A nyertes Licitáló köteles az általa tett licitben meghatározott vételárat az értesítés elküldésétől számított 7 (hét) napon belül megfizetni az Üzemeltetőnek. A nyertes Licitáló az Aukció lezárását követő 3 napon belül köteles telefonon egyeztetni az Üzemeltetővel a licittárgy átvételének körülményeiről.

9.2    Amennyiben a nyertes Licitáló nem fizeti meg a vételárat 7 napon belül a Rosé Kft.-nek jogában áll eladni az adott árucikket egy másik Licitálónak ugyanazon vagy egy későbbi Terminusban. Ekkor a mulasztó Licitáló köteles megtéríteni minden olyan vagyoni és nemvagyoni kárt, elmaradt hasznot az Üzemeltetőnek, ami a mulasztás hiányában nem érte volna a Rosé Kft.-t. A mulasztó Licitáló felelőssége és fizetési kötelezettsége tehát továbbra is fennáll a Rosé Kft. felé az eredeti és az új eladási ár közötti különbözetre nézve, valamint a licittárgy tárolási, és egyéb a mulasztásból és/vagy az eladás meghiúsulásából fakadó, vagy az ismételt eladásból származó költségre nézve.

9.3     Az Aukció a hatályos magyar jogszabályok értelmében online árverésnek minősül, ezért a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései nem alkalmazandóak, és a Vásárlót nem illeti meg az elállás joga.

9.4    Az Aukcióra bocsátott licittárgyak minden esetben használt termékek, így az Üzemeltetőt azok vonatkozásában jótállási (garanciális) kötelezettség nem terheli sem a Weboldalon, sem az általa kiadott aukciókatalógusban, az adott árucikk készítőjére, eredetére, eredetiségére vagy állapotára  vonatkozó információk tekintetében. Külön kérésre az aukció előtt, után, vagy közben bármikor a Rosé Kft. megnevez három elismert szakértőt az adott licittárgy vonatkozásában, akiknek véleménye az eredetiség megállapításához támpontot jelenthet.

9.5    A licittárgy elszállításáról minden esetben a Vásárlónak kell gondoskodnia, és az ehhez kapcsolódó csomagolási, kezelési, szállítási és biztosítási költség minden esetben a Vásárlót terheli. A Rosé Kft. nem vállal felelősséget semmilyen esetleges kárért, amely a licittárgyban a szállítás során keletkezik.

9.6    Az Üzemeltető a Ptk. 305. § szabályai szerinti, használt termékekre vonatkozó 1 év időtartamú szavatosságvállalása a licittárgy állapotának meghatározásával („generáljavításra szorul”) összefüggésben kizárólag arra vonatkozik, hogy szakszerű és professzionális javítási munkálatok eredményeképpen a licittárgy használatra alkalmas állapotba hozható. Feltételezett hibás teljesítés esetén a Vásárló a legrövidebb időn belül jelezni köteles szavatossági igényét a Rosé Kft.-nek. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek az Üzemeltetőt terhelik

9.7    A Rosé Kft. semmilyen esetben sem vállal felelősséget egyetlen licittárgy vonatkozásában, vagy ahhoz kapcsolódóan sem a licittárgy vételárát meghaladó mértékben. Felhasználó és Üzemeltető ezen felelősségkorlátozást az online árverésen megkötött adásvételi szerződés szerencseszerződés jellege miatt arányosnak ismerik el, és  kifejezett elfogadják.

9.8    Amennyiben a nyertes Licitáló, illetve a Vásárló az Aukció lezárultát követő 14 napon belül nem gondoskodik a licittárgy elszállításáról, a 15. naptól a vételár 1,5%-át képező havi tárolási díj kifizetésére köteles a ki nem fizetett, illetve át nem vett vagy el nem szállított licittárgyhoz kapcsolódóan, mely tárolási díjat az Üzemeltető minden késedelmes nap után felszámít. A Rosé Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az adott árucikk tárolása során az Aukció lezárultát követő 14 napon túl bekövetkező esetleges károkért.

 

 1. Felelősség

10.1 Az Üzemeltető törekszik a Weboldal folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, valamint a licittárgyakról megjelenő adatok lehető legpontosabb feltüntetésére, ugyanakkor a feltüntetett adatok helyességét garantálni nem tudja. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Weboldal hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Weboldal üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén. A Szolgáltatás használatáért, beleértve az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért, kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

10.2 A Szolgáltatás kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10.3 A Rosé Kft. kizárja a felelősségét a Weboldal használata során, vagy ahhoz kapcsolódóan hibásan vagy hiányosan megadott adatokból adódó bármely következmények vonatkozásában. A Licitáló felel az általa megadott e-mail címhez tartozó postafiók levélfogadásra alkalmas állapotáért, valamint az Üzemeltető által küldött üzenetek postafiókon belüli minősítésért (levélszemét, spam), az Üzemeltető ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.

 

 1. A jelen Szerződés megszűnése

11.1 A jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik a regisztráció törlésével, melynek esetei:

a)         A Felhasználó - a jelen szerződésben rögzített kivétellel - bármikor kérheti a regisztrációja törlését az ügyfélszolgálat elérhetőségein kezdeményezhető.

b)         2.  Az Üzemeltető törli a regisztrációt, és valamennyi a profilhoz tartozó adatot és információt az adott Aukciós terminus végén, melyről a Üzemeltető e-mailben értesítést küld a Licitálónak.

c)         Az Üzemeltető törölheti a regisztrációt és valamennyi, a profilhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a Licitáló  megszegi a jelen Szerződés feltételeit.

11.2 A Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás   egészét bármikor, előzetes                figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

 

 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek valamely rendelkezése jogszabályváltozás folytán érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, úgy az érintett rendelkezés helyébe automatikusan az új jogszabályi rendelkezés lép.
 2.  A felhasználók adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 

Budapest, 2013. november 1.